เข้าค่ายโครงการคุณธรรม 12 ประการ ระดับชั้นอนุบาล
โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านแสนเมืองมูล)  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครลำปาง
Visite Home Page